Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Společnost SHOP ZONE s.r.o. Masarykova 16, 08001 Prešov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prešově. Oddíl: Sro / Vložka číslo: 30457 / P, IČO: 47777869, DIČ: 2024091432, DIČ: SK2024091432, provozovatel internetového obchodu www.danub.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí osobních údajů je pro nás prioritou, a proto bychom Vás chtěli informovat jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 1. Základní ustanovení

Provozovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost:

SHOP ZONE s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prešově. Oddíl: Sro / Vložka číslo: 30457 / P, IČO: 47777869, DIČ: 2024091432, DIČ: SK2024091432 se sídlem: Masarykova 16, 08001 Prešov, SLOVAKIA (dále jen: "provozovatel").

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

Adresa: Masarykova 16, 08001 Prešov, SLOVAKIA

Email: info@danub.cz

Tel.č. : +421 902 248 611

Osobními údaji jsou údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity.

Provozovatel osobních údajů nejmenoval zprostředkovatele na ochranu osobních údajů.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména na zasílání relevantních obchodních nabídek a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem. (Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní informace), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit)
 • zasílání relevantních obchodních nabídek a provádění dalších marketingových aktivit.

Ze strany provozovatele nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

 1. Doba uchovávání údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťujících služby provozování internetového obchodu a jiné služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu, zajišťujících marketingové služby.

Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Prováděné služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

 • Googleanalytics - zaznamenává cookies a použití webu
 • GoogleAdWords - zaznamenává cookies a použití webu
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 1. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
 • právo opravy osobních údajů podle čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR
 • právo omezení zpracování podle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR
 • právo vznést proti zpracování podle čl. 21 GDPR
 • právo podat stížnost orgánu dozoru podle čl. 77 GDPR

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. I těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoliv ve svém vlastním v účtu zákazníka.

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
 • Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 • Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Odesíláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.

Kontaktuje nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí, co se týče Ochrany osobních údajů a jejich zpracování, nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince:

SHOP ZONE s.r.o.

Masarykova 16

08001 Prešov

Zákaznický servis: + 421 902 248 611 nebo info@danub.cz

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky, které byly platné v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.