Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článek I.
Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je SHOP ZONE s.r.o., se sídlem Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČ: 47777869.
 2. Prodávajícím je SHOP ZONE s.r.o., se sídlem Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČ: 47777869.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu https://danub.cz/ je SHOP ZONE s.r.o., se sídlem Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČ: 47777869.
 4. Korespondenční adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy a reklamace: SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov – Slovensko
 5. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 6. E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
 7. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato není nulová).
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 9. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci , pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

Článek II.
Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží a službách jsou konečné včetne České 21% DPH. Provozovatel je plátcem DPH v režimu oss pro ČR.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.
 3. Zabýváme se pouze maloobchodním prodejem. Prodej společnosti není možný.

Článek III. 
Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generovaný a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 4. tohoto článku.
 4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslána na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací, v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávka kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje, je odmítnutí objednávky kupujícího.
 5. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí, a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, poskytol z, pro které nelze realizovat objednávku, byl nesprávně zpracován automatizovaný sběr údajů od výrobce přes xml feed nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat, o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávnou resp. neexistující adresu. Pokud kupující zaplatil zálohu, túto je mu povinen prodávající vrátit do 14 dní.

Článek IV. 
Platební podmínky

 1. Zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  a. platba na dobírku (přímo kurýrovi při přebírání zásilky)
  b. platba předem, resp. na základě zálohové faktury, zboží bude odeslán po přijetí peněžních prostředků na účet prodávajícího
 2. Poplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI. těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Prodávající může poskytnout kupujícímu slevu na základě jednorázového slevového kupónu.
 4. Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V. 
Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky za dohodnutých podmínek zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb s různou lhůtou dodání, celá objednávka bude dodána v termínu nejdelší dodací lhůty. Pokud část výrobků z objednávky není skladem, prodávající informuje o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
 3. Spolu se zbožím je kupujícímu zasílána faktura (daňový doklad) elektronicky a další dokumenty, např. návod, příp. ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 4. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 5. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  a. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika
 6. Prodávající seznamuje spotřebitele o možnosti objednání a skladových zásobách na konkrétní produktové kartě, kde mohou být uvedeny následující stavy:
  a. Skladem - Zboží je dostupný na našem interním skladě, nebo je dostupný na dodavatelském skladě, kde je enormní pohyb zboží a v ojedinělých případech může dojít k nedodání zboží o kterém bude spotřebitel informován telefonicky nebo emailem.
  b. Dostupnost 3 - 7 dní - Zboží se nenachází na našem interním skladu a stejně se nenachází ani nadodávateľskom skladě, čeká se na jeho doskladnenie během 3-7 dní.
  c. Zboží na objednávku - Zboží se nachází v naší nabídce, ale nikdy ho nedržíme skladem, stejně ho nemusí držet skladem ani naši dodavatelé na zboží se čeká cca 30 dní pokud není uvedeno jinak.
  d. Momentálně vyprodáno - Zboží byl zařazen do nabídky, avšak jeho prodej skončil.

Článek VI.
Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě předem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury si za dopravní prodávající účtuje:
  a. při dopravě kurýr doručení na adresu - zásilka s objednávkou kupujícího doručena do 1-3 pracovních dnů po expedici ze skladu prodávajícího - 99 Kč
 2. Při platbě na dobírku (přímo kurýrovi při přebírání zásilky):
  a. při dopravě kurýr doručení na adresu - zásilka s objednávkou kupujícího doručena do 1-3 pracovních dnů po expedici ze skladu prodávajícího - 99 Kč + poplatek za dobírku 29 Kč
 3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 4. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

Článek VII. 
Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího po zaplacení plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.

Článek VIII. 
Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX. 
Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si vyhotovil pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy může kupující využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou.
  (https://www.danub.cz/dokumentace/odstupenie-od-smlouvy-danub-cz.pdf).
 3. Zásilka, ve které bude zboží zasláno na dobírku, nebude převzata.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.
 8. Odstoupení od smlouvy spolu se zbožím posílejte na korespondenční adresu: SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov - Slovensko 

Článek X. 
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  a. převzít objednané zboží,
  b. zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  c. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  a. dodat zákazníkovi zboží v uvedené kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  b. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi elektronicky, resp. na vyžádání v listinné podobě, všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

Článek XI. 
Náhrada škody při nepřevzetí zboží:

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 6. Pokud neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z.jakož i Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
 8. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. března 2019.
  1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
  2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
  3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
  5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
  6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
  7.Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jakož i Zákona č. 513/1991 Z.z.
  8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
  9. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. května 2019.

Ochrana osobních údajů
neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli, a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z.z o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se, jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
  g) právo na přenositelnost osobních údajů,
  h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k osobním údajům.
 5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa (pouze pokud se liší od fakturační adresy), telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.
 6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
 7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase, kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější služby. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 8. Soubory cookies si může kupující kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu), souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 11. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu) může kupující kdykoli odvolat zasláním odvolání souhlasu nebo odhlášením. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu) v Zákaznické sekci - GDPR požadavek zpracování osobních údajů. Provozovatel Vámi poskytnuté osobní údaje již nebude používat pro účely e-mailového marketingu.

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)
neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.
 2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebral kupující osobně, v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,
  d. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci, doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží, pokud takové označení zboží podléhá.
 8. Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu prodávajícího uvedenou níže, avšak ne na dobírku, nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučuje se zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučeno přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. (https://www.danub.cz/dokumentace/formular-reklamace-danub-cz.pdf). Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou), (ne formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  a. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
  b. kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
  c. prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,
  d. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě, že sice jde o odstranitelné vady, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
  e. jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 13. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, nakolik se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. V případě pokud zboží nemůže být zkontrolován v přítomnosti dopravce, musí být zkontrolován ihned po jeho převzetí. V případě, že je zboží poškozené, nejpozději do 24h od jeho převzetí, kontaktujte prodávajícího emailem.
 14. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.
 15. Kontakt: SHOP ZONE s.r.o., se sídlem Masarykova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Mail: info@danub.cz
 16. Adresa pro zaslání reklamace k vyřízení: SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov – Slovensko